Kềm đo AC kỹ thuật số (20/T) Total TMT44002 – Cái

995,000

Cho phép đặt hàng trước

Kềm đo AC kỹ thuật số (20/T) Total TMT44002 – Cái

995,000

Mã: TMT44002