Cụm từ Tìm kiếm phổ biến

"Trong những gì bạn tích lũy, hãy tích lũy sự hiểu biết"